Успенівська сільська рада
Одеська область, Б-Дністровський район

Заява про визначення обсягу СЕО села Комишівка Перша

Дата: 10.06.2020 11:44
Кількість переглядів: 1445

 

 

 

УКРАЇНА

Успенівська сільська рада

Саратського району Одеської області

Вул.. Кишинівська, 73 село Успенівка, 68242 тел./факс 58 – 1-24, 58 – 1-42

електронна адреса: uspenovka_pr@ukr.net Код ЄДРПОУ 04380755

 

Вих. № 02-12/315 від 09.06.2020 р.

Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної

 

державної адміністрації

 

Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації

 

 

 

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

 

генерального плану та зонінгу села Комишівка Перша Саратського району Одеської області

 

 

 1. ЗАМОВНИК:

Успенівська сільська рада Саратського району Одеської області, адреса: 68242, Одеська обл., Саратський р-н, с. Успенівка, вул. Кишинівська, буд. 73

 

 1. ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування - стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Генеральний план є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, що розробляється на виконання статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Генеральний план розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Термін дії генерального плану не обмежується.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються Генеральним планом відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст.24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій. Також на підставі генерального плану можуть бути розроблені детальні плани територій у межах населеного пункту, які згідно зі ст.19, зокрема, уточнюють положення Генерального плану населеного пункту та визначають планувальну організацію і розвиток частини території.

План зонування території розробляється на основі генерального плану населеного пункту (у його складі або як окремий документ) з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон (Стаття 18 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»).

Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст.29 включають, зокрема:

 • відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні;
 • планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони);
 • охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.

Метою даного генерального плану території є оновлення містобудівної документації, уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, уточнення параметрів земельних ділянок згідно генплану та схеми зонування, а також визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок, забезпечення комплексності забудови території, коригування планувальної структури території та архітектурно-композиційного рішення.

 

 

 1. ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ);

Проектом генерального плану та зонінгу села Комишівка Перша Саратського району Одеської області розглядаються наступні плановані рішення:

 • передбачити території для об’єктів культурно-побутового призначення;
 • визначити інвестиційно-привабливі території для розташування малих та середніх підприємств;
 • централізоване водопостачання від існуючих свердловин, з подальшим спорудженням додаткових свердловин;
 • впровадження централізованого каналізування з відведенням стоків на проектні очисні споруди;
 • будівництво організованого збирання та очищення дощових вод на проектних очисних спорудах;
 • теплопостачання індивідуальних житлових будинків та адміністративних будівель від окремих власних теплогенераторних, що працюють на твердому паливі або електриці;
 • використовувати існуюче кладовище, яке знаходиться на півночі від села Успенівка в межах Успенівської сільської ради;
 • електропостачання від державної енергомережі через підстанцію           10 кВ, від альтернативних відновлювальних джерел енергії;
 • влаштування єдиної системи існуючої та проектної вулично-дорожньої мережі;
 • реалізація заходів щодо безпечного руху велосипедистів і пішоходів з врахуванням потреб маломобільних груп населення.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

До об'єктів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, що підлягають оцінці впливу відповідно до ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», на території населеного пункту відноситься:

 • буріння проектних свердловин як джерела централізованого водопостачання.

Відповідно до підпункту 1 пункту 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» даний вид діяльності відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

 

4) ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:

а) для довкілля у тому числі для здоров’я населення:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації проекту генерального плану та зонінгу села Комишівка Перша Саратського району Одеської області, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля, що є також важливими для здоров’я людей:

 • ґрунти;
 • атмосферне повітря;
 • водні ресурси;
 • стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);
 • кліматичні фактори.

Серед основних факторів впливу, пов'язаних із виконанням генерального плану населеного пункту, наступні:

- влаштування централізованої системи водопостачання, каналізування, організованого збору поверхневих стічних вод та передачу їх на очисні споруди в с. Успенівка що дозволить знизити рівень забруднення ґрунтових вод та ґрунтів;

- благоустрій вулично-дорожньої мережі для забезпечення санітарного благополуччя населення, зниження рівня забруднення атмосферного повітря.

б) для територій з природоохоронним статусом;

Під час здійснення СЕО будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації проекту генерального плану та зонінгу села Комишівка Перша Саратського району Одеської області на території та об'єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони, землі природно-заповідного фонду України, території та об'єкти, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність та об'єкти комплексної охорони.

За результатами СЕО будуть рекомендовані екологічні обмеження реалізації діяльності.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, відсутні.

 

5) ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО:

В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть розглянуті наступні альтернативи:

Альтернатива 1:

При розробці документу державного планування та Звіту з оцінки впливу на довкілля розглянуто декілька варіантів розміщення проектних свердловин для забезпечення водопостачання та очисних споруд в залежності від оптимального розміщення та прокладання інженерних мереж.

Альтернатива 2:

У контексті СЕО містобудівної документації «Генеральний план та зонінг села Комишівка Перша Саратського району Одеської області» було розглянуто варіант «нульової альтернативи», тобто варіант без впровадження запропонованих проектних рішень, результати варіанту та вплив на навколишнє середовище при цьому.

Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 

6) ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ;

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Всі методи прогнозування об'єднують у дві групи: логічні і формалізовані.

До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії.

При відсутності про об'єкт прогнозування достовірних відомостей і, якщо об'єкт не підлягає математичному аналізу, використовують метод експертних оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.

Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання.

 • Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні прогнозних оцінок об'єкта через опитування висококваліфікованих фахівців (експертів) у певній сфері науки, техніки, виробництва.
 • Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру розвитку певної території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при короткостроковому прогнозуванні стосовно об'єкта, який тривалий час розвивався рівномірно без значних відхилень. Ґрунтується він на вивченні кількісних і якісних параметрів досліджуваного об'єкта за попередні роки з подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку у прогнозованому періоді;
 • Метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з урахуванням імовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, користуючись прямими або опосередкованими даними про масштаби та напрями змін. При побудові прогнозних моделей необхідно виявити фактори, від яких суттєво залежить прогноз; з'ясувати їх співвідношення з прогнозованим явищем; розробити алгоритм і програми моделювання змін довкілля під дією певних факторів.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
 • проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту генерального плану з точки зору екологічної ситуації;
 • проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;
 • визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;
 • проведення оцінки впливу об'єктів, які можуть мати значний вплив на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення;
 • моніторинг фактичного впливу впровадження документу державного планування на довкілля.

 

7) ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ;

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначених законодавством та нормативно-правовими актами.

 

8) ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ;

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9) ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану та зонінгу села Комишівка Перша Саратського району Одеської області подаються до: Успенівської сільської ради Саратського району Одеської області, адреса: 68242, Одеська обл., Саратський р-н, с. Успенівка, вул. Кишинівська, буд. 73,

тел.: (04848)-58142, (04848)-58124, e-mail: uspenovka_pr@ukr.net

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 24 червня 2020 року.

           

 

 

 

                                                                             

З повагою,

сільський головаВ. Л. Гусєв


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь