Успенівська сільська рада
Одеська область, Б-Дністровський район

Положення

Положення

про відділ освіти,  культури, молоді та спорту

Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області

                                    

                                       1.Загальні положення

 

1.1.Відділ освіти, культури, молоді та спорту Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області (далі – Відділ) є виконавчим органом Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області. Відділ утворюється рішенням Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

1.2. Відділ у своїй діяльності є підзвітним і підконтрольним Успенівській сільській раді Білгород-Дністровського району Одеської області, а також підпорядкованим її виконавчому комітету та сільському голові. З питань здійснення повноважень, які делеговані органами виконавчої влади. 

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенцією про права дитини, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами,  ратифікованими  Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», «Про культуру», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, профільних міністерств, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови і цим Положенням.

1.4. Найменування Відділу:

повне - Відділ освіти, культури, молоді та спорту Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області;

скорочене – Відділ ОКМС Успенівської с/р .

1.5. Відділ є уповноваженою особою з реалізації прав і обов’язків Успенівської сільської ради, як засновника, щодо управління закладами освіти, культури, молоді та спорту.

1.6. Успенівська сільська рада Білгород-Дністровського району Одеської області створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх  приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки для виконання службових обов’язків, законодавчими актами й іншими нормативними і довідковими матеріалами, посібниками, літературою, а також доступом до електронних інформаційних баз.

1.7. Положення про Відділ, структура, штатний розпис та зміни до них затверджуються рішенням Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

1.8. Відділ є органом місцевого самоврядування, юридичною особою публічного права,  має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства України.

1.9. Працівники Відділу є посадовими особами органу місцевого самоврядування.

1.10. Місцезнаходження Відділу: Україна, 68242, Одеська область, Білгород-Дністровський район, село Успенівка, вулиця Кишинівська, будинок 73 .

 

2. Мета створення та завдання Відділу

 

2.1. Відділ створений з метою:

2.1.1. Забезпечення на території Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

2.1.2. Здійснення Успенівською сільською  радою Білгород-Дністровського району Одеської області та її виконавчими органами повноважень у сфері освіти, культури, молоді та спорту, наданих законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», «Про культуру», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» та іншими законодавчими актами України.

2.2. Для досягнення мети Відділ у межах своїх повноважень виконує такі завдання:

2.2.1. Відповідає за реалізацію державної політики у сфері освіти, культури,  молоді та спорту, забезпечує якість освіти, доступність дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти на території Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

2.2.2. Сприяє отриманню державних гарантій у сфері освіти, культури, фізичної культури та спорту та забезпечує соціальний захист працівників цих сфер, інших учасників  освітнього процесу.

2.2.3. Забезпечує організацію методичного супроводу у підпорядкованих закладах освіти, культури.

2.2.4. Створює умови для вдосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних працівників підпорядкованих закладів освіти, забезпечує їх перепідготовку та атестацію.   

2.2.5. Координує організацію фінансового та матеріально-технічного  забезпечення підпорядкованих закладів освіти, культури, а також  будівництво, реконструкцію, ремонт будівель, споруд, приміщень, інших об’єктів підпорядкованих закладів освіти та культури, комплектування їх меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем у обсягах, які забезпечують надання освітніх послуг у відповідності до встановлених державних стандартів освіти.

2.2.6. Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для заняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців, забезпечує  співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації  здорового способу життя та створення передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців територіальної громади. 

2.2.7. Створює умови для забезпечення в межах визначених законодавством прав громад Успенівської сільської ради в сфері культури, збереження та популяризації національного, культурного надбання, надання якісних послуг у сфері культури шляхом виконання державних і місцевих програм через мережу закладів культури.

2.2.8. Планує та забезпечує розвиток мережі комунальних закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, закладів культури, закладів фізкультурно-спортивної спрямованості  відповідно до потреб Успенівської сільської  ради Білгород-Дністровського району Одеської області, координує діяльність мережі.

2.2.9. Готує  проекти рішень Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, її виконавчого комітету, проекти розпоряджень сільського голови щодо вирішення питань у сфері освіти, культури, молоді та спорту.

2.2.10. Забезпечує співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для зайняття фізкультурою і спортом мешканців Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

  2.2.11. Виконує інші завдання, покладені на Відділ чинним законодавством України та рішеннями Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, її виконавчого комітету, сільського голови.          

    2.3. Відповідно до покладених завдань Відділу:

             2.3.1. Порушує перед Успенівською сільською радою Білгород-Дністровського району Одеської області питання про доцільність створення, реорганізації або ліквідації закладів освіти та культури.

             2.3.2. Закріплює територію обслуговування за підпорядкованими закладами загальної середньої освіти для забезпечення права кожної дитини, яка проживає на цій території, на здобуття повної загальної середньої освіти у найбільш доступному та наближеному до місця проживання дитини закладі загальної середньої освіти.

             2.3.3. Веде облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

             2.3.4. Забезпечує виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, культури, молодіжної політики та спорту та території Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

             2.3.5. Забезпечує підвезення учнів і педагогічних працівників до підпорядкованих  закладів загальної середньої освіти і у зворотньому напрямку за рахунок місцевого бюджету шкільними автобусами та забезпечує фінансування визначених у цьому пункті заходів.

             2.3.6. Організовує бухгалтерський облік та забезпечує своєчасне подання фінансової та бухгалтерської звітності підпорядкованими закладами освіти.

             2.3.7. Погоджує кошториси та приймає фінансові звіти підпорядкованих закладів освіти у випадках та порядку, визначених законодавством.

             2.3.8. Забезпечує затвердження кошторисів підпорядкованих закладів освіти, культури у порядку, визначеному законодавством.

              2.3.9. Координує організацію харчування дітей пільгового контингенту відповідно до законодавства України у навчальних закладах за рахунок бюджету місцевої  ради та залучених коштів.

              2.3.10. Вносить пропозиції щодо організації медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих закладів.

             2.3.11. Аналізує результати господарської діяльності підпорядкованих закладів освіти, культури,   готує пропозиції та за необхідності вживає заходів щодо підвищення ефективності їх функціонування.

             2.3.12. Здійснює поточний контроль за дотриманням установчих документів підпорядкованих закладів освіти під час їхньої поточної діяльності.

             2.3.13. Надає та реалізує пропозиції щодо залучення додаткових ресурсів у сфері освіти, культури,  молоді та спорту шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

             2.3.14. За рішенням Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області готує строкові трудові договори з керівниками закладів загальної середньої освіти, призначених у порядку, встановленому законодавством.  

             2.3.15. За рішенням Успенівської сільської  ради Білгород-Дністровського району Одеської області готує угоди про розірвання строкових трудових договорів з керівниками закладів загальної середньої освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством.

             2.3.16. Сприяє повноцінній інтеграції у освітній процес дітей з обмеженими фізичними можливостями  через розвиток інклюзивних форм навчання.

             2.3.17. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

             2.3.18. Складає та подає державну статистичну звітність у обсягах, встановлених для місцевих органів управління освітою, культурою,  та звітність щодо стану розвитку фізичної культури та спорту.

             2.3.19.  Забезпечує своєчасне складання та подання державної статистичної звітності підпорядкованими закладами освіти.

             2.3.20. Забезпечує виконання рішень Успенівської  сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області та її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань, віднесених до компетенції Відділу.

             2.3.21. Вивчає потреби і вносить пропозиції виконавчому комітету Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області щодо застосування допустимих у підпорядкованих закладах загальної середньої освіти інституційних та індивідуальних форм навчання.

             2.3.22. Вивчає потреби щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує створення та функціонування мережі гуртків, творчих, спортивних  та інших секцій, сприяє розширенню діяльності на території Успенівської сільської  ради Білгород-Дністровського району Одеської області дитячих, молодіжних організацій, творчих об’єднань, спілок, товариств, координує діяльність підпорядкованих закладів освіти та громадськості, пов’язану з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля.

             2.3.23. Координує роботу, спрямовану на науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організацію методичної роботи у підпорядкованих закладах освіти.

             2.3.24. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних   програм, бланків документів про освіту, координує забезпечення ними підпорядкованих закладів загальної середньої освіти.

             2.3.25. За запитами керівників підпорядкованих закладів освіти сприяє участі дітей та молоді у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах тощо.

             2.3.26. Організовує проведення засідань, координаційних рад та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу.

             2.3.27. Організовує підготовку підпорядкованих закладів освіти до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період.

             2.3.28. Контролює дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарного режиму, правил охорони праці в підпорядкованих закладах освіти, культури та надає допомогу у проведені відповідної роботи.

             2.3.29. Здійснює контроль за:

             дотриманням  підпорядкованими закладами загальної середньої освіти Державного стандарту повної загальної середньої освіти;

             дотриманням порядку видачі випускникам документів про освіту, золотих та срібних медалей, похвальних листів та грамот;

             відповідністю освітніх послуг, які надаються підпорядкованими закладами освіти.

             2.3.30. Погоджує формування класів у підпорядкованих закладах загальної середньої освіти згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу.

             2.3.31. Погоджує структуру навчального року, яка встановлюється підпорядкованими закладами освіти.

             2.3.32. Погоджує заходи прискореного навчання та навчання екстерном, план яких розробляється підпорядкованими закладами освіти відповідно до заяв, поданих батьками або особами, які їх замінюють.  

             2.3.33. Погоджує рішення підпорядкованих закладів загальної середньої освіти про утворення класів з поглибленим вивченням предметів, організацію навчання за іншими формами  (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, очна (вечірня), заочна), спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

             2.3.34. Здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни у підпорядкованих закладах освіти.

             2.3.35. Виконує повноваження у галузі освіти, культури, молоді та спорту,  які делеговані Успенівською сільською радою Білгород-Дністровського району Одеської області.

            2.4. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

            2.4.1. Забезпечувати дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції України.

            2.4.2. Забезпечити виконання вимог чинного законодавства України щодо конфіденційності інформації про особу, не допускати у своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства України.

 

                                                      3. Права Відділу

             

               3.1. Відділ має право:                     

              3.1.1. Залучати до розроблення місцевих програм розвитку освіти, культури, молоді та спорту педагогічних працівників, науково-педагогічних працівників, фахівців.

              3.1.2. Вносити до Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області пропозиції щодо фінансування  галузі освіти, культури, молоді та спорту.

              3.1.3. Вносити пропозиції Успенівській сільській раді Білгород-Дністровського району Одеської області щодо встановлення різних видів стимулювання та матеріального заохочення для забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, культури, молоді та спорту.

 

4. Керівник та працівники Відділу

                                                   

             4.1. Відділ очолює начальник, який є посадовою особою місцевого самоврядування. Начальник Відділу призначається на посаду головою Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

 

            4.2. Начальник Відділу:

            4.2.1. Здійснює керівництво Відділу, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці.

            4.2.2. У встановленому порядку представляє Відділ у відносинах з органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадянами, організаціями, підприємствами та установами незалежно від форм власності.

             4.2.3. Здійснює розподіл обов’язків між працівниками Відділу, розробляє та затверджує посадові інструкції працівників Відділу.

             4.2.4. Здійснює планування роботи Відділу та забезпечує звітування про його роботу.

              4.2.5. Виконує функції головного розпорядника коштів для закладів освіти, культури.

               

             4.2.6. Готує подання  Успенівському сільському голові Білгород-Дністровського району Одеської області щодо заохочення, просування по службі, присвоєння рангів, притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення працівників Відділу.

             4.2.7. Видає в межах повноважень накази (доручення), організовує і контролює їх виконання.

             4.2.8. Проводить особистий прийом громадян з питань, що стосується діяльності Відділу.

             4.2.9. Організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників Відділу.      4.2.10. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством України, рішеннями Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, посадовою інструкцією начальника Відділу.

             4.3. Спеціалісти Відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, на яких поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Спеціалісти Відділу призначаються на посаду начальником Відділу, за погодженням сільського голови, на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, зазначених у своїх посадових інструкціях, спеціалісти Відділу несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

            

 

              

5. Взаємовідносини Відділу з іншими підрозділами

 

5.1. Відділ виконує свої завдання та функції самостійно або разом з іншими виконавчими органами Успенівської сільської  ради Білгород-Дністровського району Одеської області, а у випадках, передбачених законодавством України, – з територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, державними органами, підприємствами, організаціями та установами незалежно від форми власності.   

 

 

6. Фінансування діяльності відділу

 

          6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів бюджету Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, які виділені на його утримання.

           6.2. Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Відділу проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

           6.3. Структура Відділу та чисельність працівників, фонд оплати праці затверджується рішенням  Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

            6.4. Майно, яке знаходиться на балансі Відділу, є комунальною власністю Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області та перебуває в оперативному управлінні Відділу.

 

7.Заключні положення

 

             7.1.Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням Успенівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області у встановленому законом порядку.

             7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться рішенням Успенівської сільської  ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь